Vyúčtovanie nákladov za teplo a teplú vodu sa tento rok posunie

31.05.2021 informacie.jpg

 

Oznamujeme vlastníkom a užívateľom bytov, že na základe vývoja pandémie COVID-19 boli prijaté ohľadom vypracovania a predloženia ročného vyúčtovania zo strany správcu bytových domov nižšie uvedené opatrenia:   

Od 31.3.2021 bol zákonom č. 115/2021 doplnený §36e ods. 1 do zákona 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý znie „Počas obdobia pandémie nebude v roku 2021 spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove (ďalej len „vlastníci“) správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu,59g) ak z dôvodu negatívnych podmienok výkonu správy počas pandémie predložia takúto správu a takéto vyúčtovanie do 31. júla 2021.“

Vyhláška č. 240/2016 MHSR, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla sa dopĺňa o prechodné ustanovenie platné od 15.5.2021 uvedené ako §11a, ktoré znie „Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody sa vykoná a doručí konečnému spotrebiteľovi podľa § 4 ods. 1 za zúčtovacie obdobie roku 2020 najneskôr do 31. júla 2021.“

Späť na výpis
tvorba web stránok   |   webdesign   |   redakčný systém