Územné bytové družstvo, Košice - Ťahanovce
Bukureštská 12, 040 13 Košice

Orgány družstva

Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde členovia uplatňujú svoje právo riadiť záležitosti družstva, kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze.

 

 

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva , pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov. Predstavenstvo pripravuje rokovanie zhromaždenia delegátov, schvaľuje podklady na rokovanie zhromaždenia delegátov, plní uznesenia zhromaždenia delegátov, podáva mu správu o svojej činnosti a o činnosti družstva ako celku. Predstavenstvo má 7 členov. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva a podpredsedov predstavenstva. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť do desať dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov. Schôdze predstavenstva zvoláva a riadi predseda /podpredseda/, prípadne poverený člen predstavenstva a zároveň navrhuje program rokovania predstavenstva. Schôdzí predstavenstva sa povinne zúčastňuje riaditeľ správy družstva, ktorý môže na jednanie predstavenstva prizvať toho, kto prejednávaný materiál vypracoval. Z poverenia kontrolnej komisie sa schôdze predstavenstva môže zúčastniť len jeden člen. So súhlasom predstavenstva sa schôdzi môžu zúčastniť aj ďalšie osoby.

 

 

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Kontrolná komisia vykoná riadnu kontrolu aj v prípade, ak o vykonanie takejto kontroly požiada predstavenstvo družstva. O zistených skutočnostiach vyhotoví kontrolná komisia správu z vykonanej kontroly a odovzdá ju bez zbytočného odkladu predstavenstvu. Kontrolná komisia sa vyjadruje k ročnej účtovnej uzávierke a k návrhu na rozdelenie prebytku hospodárenia alebo úhrady za straty družstva. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zabezpečenie nápravy. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si od predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení družstva a jeho členov. To isté platí aj vo vzťahu k riaditeľovi správy družstva. Kontrolná komisia v zmysle svojej nezávislosti a z dôvodu plnenia výlučne kontrolnej funkcie nie je sankčným orgánom družstva. Materiály kontrolnej komisie ktoré majú byť prerokované na zhromaždení delegátov, doručí kontrolná komisia predstavenstvu najneskôr 30 dní pred konaním zhromaždenia delegátov. Na povinnosti členov kontrolnej komisie a na ich zodpovednosť platia ustanovenia Obchodného zákonníka primerane.

 

 

Členská samospráva

Členská samospráva je orgánom družstva, ktorý zabezpečuje činnosť členskej samosprávy, Volenými členmi samosprávy sú predseda členskej samosprávy a delegát. Úlohou členskej samosprávy je aktivizovať členov a umožňovať im priamu účasť na činnosti Družstva.

Hľadáte nového správcu?

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme naše služby.

Otváracie hodiny

 
STRÁNKOVÉ HODINY
POKLADŇA
Pondelok 13.00 - 15.30 13.00 - 15.00
Utorok nestránkový deň nestránkový deň
Streda 09.00 - 12.00
13.00 - 17.00
09.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 08.30 - 12.30 08.30 - 12.30

Dôležité telefónne čísla

Poruchy elektro, voda, plyn, kúrenie

Havarijná služba: Stavebné bytové družstvo II.

0915 595 991
Poruchy dodávky ÚK, TÚV

Havarijná služba: Stavebné bytové družstvo II.

0915 595 991
Poruchy výťahy

SCHINDLER

do 15.30 hod. 055 / 62 52 464
po 15.30 hod. 0905 594 513
NONSTOP 0850 123 724
Čistenie kanálov, odpadu

ILLÉS

0915 658 631
TKR (Káblový rozvod)

hlásenie porúch

technický úsek 055 / 63 60 425
p. Ludrovský 0905 900 088
Poruchy internetu

hlásenie porúch

technický úsek 055 / 63 60 425
p. Ludrovský 0905 900 088

Na zlepšenie našich služieb používame iba nevyhnutné cookies. O ich používaní sa môžete informovať na stránke ochrany osobných údajov.