Územné bytové družstvo, Košice - Ťahanovce
Bukureštská 12, 040 13 Košice

Prevod bytu do osobného vlastníctva

Najčastejším spôsobom nadobudnutia vlastníctva bytu je prostredníctvom Zmluvy o prevode vlastníctva. Ide o zmluvu, ktorej náležitosti sú upravené vo viacerých právnych predpisoch.

Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru (ďalej len „zmluva o prevode") je zmluva, ktorou sa nadobúdajú vlastnícke práva k bytu alebo nebytovému priestoru v bytovom dome, ako aj vlastnícke práva k spoločným častiam, spoločným zariadeniam, príslušenstvu domu. K nadobudnutiu vlastníckeho práva je okrem uzatvorenia zmluvy potrebný aj zápis vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru do katastra nehnuteľností. Zápis do katastra nehnuteľností má konštitutívny účinok a až uvedeným zápisom, respektíve právoplatnosťou rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, nadobúda osoba vlastnícke právo k bytu alebo nebytovému priestoru.

Zmluva o prevode musí spĺňať zákonom ustanovené formálne a obsahové náležitosti.

K zmluve o prevode musí byť tiež pripojené vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Výnimkou z povinnosti doložiť uvedené prehlásenie je prvý prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru. Pri prvom prevode však musí byť prílohou zmluvy o prevode vyhlásenie prenajímateľa o tom, že nájomca bytu alebo nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na nájomnom a na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.
S návrhom na zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa musí predložiť dokumentácia, z ktorej je zrejmá poloha a plocha bytu a nebytového priestoru v dome, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a príslušenstva. K prvej zmluve o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome sa pripoja aj situačné plány jednotlivých poschodí domu s vyznačením jednotlivých bytov a nebytových priestorov v dome, ich čísiel a identifikácia pozemku. Návrh na zápis a dokumentáciu je povinný predložiť predávajúci.

 

Pri prevode družstevného bytu do osobného vlastníctva je potrebné vyplniť žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva. Po jej vyplnení je potrebné ju odovzdať u nás na jej zaevidovanie do systému. Po jej spracovaní bude pripravená zmluva o prevode a budete vyzvaný k jej podpísaniu a úhrady prípadneho nesplatenéhho investičného úveru a anuity. Ak plánujete požiadať družstvo o odkúpenie do osobného vlastníctva, preverte si aká je anuita bytu, ktorý chcete nadobudnúť. Anuita je vlastne zostatkovou hodnotou bytu. Ak chcete byt odkúpiť, musíte túto anuitu zaplatiť, preto je potrebné vedieť jej výšku.

 

Prevod družstevného bytu do osobného vlastníctva je možné vybaviť len osobnou návštevou počas stránkových hodín na transformačno-právnom oddelení.

Hľadáte nového správcu?

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme naše služby.

Otváracie hodiny

 
STRÁNKOVÉ HODINY
POKLADŇA
Pondelok 13.00 - 15.30 13.00 - 15.00
Utorok nestránkový deň nestránkový deň
Streda 09.00 - 12.00
13.00 - 17.00
09.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 08.30 - 12.30 08.30 - 12.30

Dôležité telefónne čísla

Poruchy elektro, voda, plyn, kúrenie

Havarijná služba: Stavebné bytové družstvo II.

0915 595 991
Poruchy dodávky ÚK, TÚV

Havarijná služba: Stavebné bytové družstvo II.

0915 595 991
Poruchy výťahy

SCHINDLER

do 15.30 hod. 055 / 62 52 464
po 15.30 hod. 0905 594 513
NONSTOP 0850 123 724
Čistenie kanálov, odpadu

ILLÉS

0915 658 631
TKR (Káblový rozvod)

hlásenie porúch

technický úsek 055 / 63 60 425
p. Ludrovský 0905 900 088
Poruchy internetu

hlásenie porúch

technický úsek 055 / 63 60 425
p. Ludrovský 0905 900 088

Na zlepšenie našich služieb používame iba nevyhnutné cookies. O ich používaní sa môžete informovať na stránke ochrany osobných údajov.